• Otvorenie školského roka 2021/2022 – organizácia a podmienky

     • Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 8.30 hodine v jednotlivých triedach v budove školy nasledovne:

      • I.A – učebňa 304
      • I.B – učebňa 103
      • I.C – učebňa 3
      • I.D - učebňa 209
      • II.A – učebňa 304
      • II.B – učebňa 308
      • II.C – učebňa 3
      • III.A – učebňa 205
      • III.B – učebňa 306
      • III.C – učebňa 303
      • IV.A – učebňa 207
      • IV.C – učebňa 104
      • I.ND – učebňa 105
      • II.ND – učebňa 208


      Nástup žiakov do školy bude od 7.30 do 8.00 hod. Žiadame žiakov, aby sa nezhromažďovali pred budovou školy, ale plynule v rozostupoch vstupovali do budovy školy.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (nádcha, bolesť hrdla, zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, sťažené dýchanie, strata čuchu a chuti, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.

      Do budovy školy vstupuje žiak s ochranným rúškom. Dodržiava minimálne 2 metrové odstupy. Pri vstupe si dezinfikuje ruky. (R – O – R). Žiak nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy a pracoviska praktického vyučovania.

      Pri vstupe bude všetkým žiakom meraná teplota. Ak bude vstupujúcemu žiakovi pri prvom meraní nameraná teplota 37 – 37,5 st.C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak bude pri druhom meraní žiakovi nameraná teplota 37 – 37,5 st. C, zopakuje sa ešte jedno meranie po 5 minútach. Ak bude stále telesná teplota žiaka viac ako 37,2 st. C, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak pôjde o plnoletého žiaka, žiakovi nebude umožnené stúpiť do školy. Ak pôjde o neplnoletého žiaka, žiak si nasadí rúško a bude izolovaný v izolačnej miestnosti a následne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne.

      Pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá žiak Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“– (príloha č.1). Písomné vyhlásenie žiaka do 18. rokov veku podpisuje jeho zákonný zástupca. Žiak s príznakmi ochorenia musí zostať doma.


      Každý žiak je povinný mať každý deň v škole, alebo na pracovisku praktického vyučovania:

      • dve rúška (jedno náhradné, ktoré musí mať pri sebe v prípade potreby)
      • papierové jednorazové vreckovky

      Zoznamy tried a žiakov prvých ročníkov budú zverejnené na informačnej tabuli vo vestibule školy.

      Po otvorení školského roka budú žiakom podané informácie ohľadne organizácie školského roka a prijatých epidemiologických opatreniach a výnimkách z karantény.

      Upozornenie pre študentov externého štúdia študijného odboru podnikanie v remeslách a službách (trieda I. NE a II. NE): vyučovanie sa začína dňa 7.9.2020 o 13.00 hodine v nasledovných učebniach:

      • I.NE - učebňa 106
      • II.NE - učebňa 210

      Teší sa na Vás kolektív pedagógov a pracovníkov školy. Veríme, že sa budeme stretávať škole oveľa viac ako v predchádzajúcich rokoch.


      Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (DOCX)
      Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (PDF)

     • Smútočný oznam

     • S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že 19. 8. 2021 zomrela naša kolegyňa Mgr. Mária Bednárová, učiteľka odborných predmetov gastronomických. Smútočná rozlúčka so zosnulou bude 23.8.2021 o 14.30 hod. na cintoríne v Kočíne. Odpočívaj v pokoji Majka...