• Projekt Tradičné aj moderné služby

  •              

   PROJEKT

   Tradičné aj moderné služby

   „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

    

   Základné informácie o projekte:

   Názov projektu: „Tradičné aj moderné služby

   Operačný program: Vzdelávanie

   Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

   Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

   Trvanie projektu : 10/2010 – 9/2012

   ITMS kód projektu: 26110130350

   Celkové náklady na projekt: 284 770,32 Eur

   Výška poskytnutého NFP:     270 531,80 Eur (95%)

   Vlastné zdroje projektu:          14 238,52 Eur (5%)

   Projektový manažér                                : Ing. Anna Zálešáková

   Koordinátor aktivity č. 1.1 a 3.1            : Mgr. Magdaléna Ručkayová

   Koordinátor aktivity č. 2.1                     : Mgr. Mária Baranovičová

   Manažér rozpočtu a pracovník pre VO : p. Darina Babičová

   Účtovník                                                  : Bc. Mária Sedláčková

   Administratívni pracovníci projektu   :  p. Zuzana Gebhardová  a p. Alena Kováčová

   Mzdoví účtovníci                                    : p. Daniela Ciglánová a p. Anna Királová

   Ciele projektu:

   Strategický cieľ: Skvalitniť odbornú prípravu a vzdelávanie v súlade s potrebami regionálneho trhu práce a služieb. Inovovať obsah a metódy vzdelávania na SOŠ OaS za účelom skvalitnenia vzdelávania pre potreby trhu práce.

   Špecifické ciele projektu:

   • Podrobne analyzovať požiadavky podnikateľského sektora na odbornú výučbu
   • Pripraviť učebné materiály v súlade s najnovšími požiadavkami praxe
   • Rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov a učiteľov školy

   Cieľové skupiny:

   • Pedagogickí zamestnanci školy – počet 37
   • Žiaci školy – počet 390

   Stručný opis projektu:

   Projekt je zameraný na komplexnú modernizáciu vzdelávania piatich nosných odborov na SOŠ OaS, a to: čašník – servírka, kuchár, cukrár, kozmetik a kaderník. Tieto odbory v súčasnosti navštevuje viac ako 390 žiakov.  Realizácia projektu vyplýva z neustále sa  meniacich podmienok a  trendov v oblasti gastronomických a vizážistických služieb a taktiež zo zvyšujúcich  sa nárokov a požiadaviek zákazníkov. Je nevyhnutné, aby škola držala tempo s najnovšími trendmi a zavádzala nové metódy a formy výučby, inovovala učebné texty a didaktické pomôcky. Realizáciou projektu bude komplexne zmodernizované vzdelávanie v odboroch  čašník – servírka, kuchár, cukrár, kozmetik a kaderník. Pre modernizáciu vyučovania budú vytvorené nové výučbové materiály pre 9 odborných predmetov. Ďalej k tomu pribudnú výučbové materiály pre realizáciu podnikateľských plánov, ktoré sú prierezové pre všetky odbory. Bude posilnené odborné vyučovanie cudzích jazykov, kde sa dôraz bude klásť na osvojenie si odbornej terminológie a komunikačných zručností..Praktické odborné vyučovanie bude ťažiť z nového vybavenia učební a cvičných prevádzok, z demonštratívnych DVD s praktickými ukážkami, ktoré umožnia efektívnejšiu výučbu a lepšiu prípravu žiakov do praxe.      

   Výsledky projektu sú nastavené tak, aby ich bolo možné udržať aj po skončení jeho realizácie. Po ukončení realizácie projektu budú vzdelávacie programy odzrkadľovať potreby a záujmy žiakov a pedagógov, vyučovací proces bude obohatený novými formami a metódami výučby. Inovácia školských vzdelávacích programov zabezpečí, že žiakom bude poskytnuté špičkové vzdelávanie podľa najnovších poznatkov a trendov z príslušnej oblasti, vo vyučovacom procese budú na zlepšenie názornosti používané moderné didaktické pomôcky s využitím informačných a komunikačných technológií. Podstatnou časťou vzdelávacieho procesu budú ukážky pracovných postupov z demonštračných materiálov. Zvýšením dôrazu na jazykovú zdatnosť, kreatívnosť, samostatnosť, prácu s informačnými a komunikačnými technológiami sa absolventom otvorí nielen domáci pracovný trh, ale nebudú mať problém zamestnať a uplatniť sa aj v zahraničí.