• Informácie o projekte

  •                                          

    

   "Moderná stredná škola – cesta k uplatneniu na trhu práce"

    

   Základné informácie o projekte:

   Názov projektu: „Moderná stredná škola – cesta k uplatneniu na trhu práce

   Operačný program: Vzdelávanie

   Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

   Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

   Trvanie projektu : 03/2014 – 8/2015

   ITMS kód projektu: 26110130678

   Celkové náklady na projekt: 152 051,25Eur

   Výška poskytnutého NFP:     144 448,68Eur (95%)

   Vlastné zdroje projektu:          7 602,57 Eur (5%)

   Projektový manažér                                : Ing. Anna Zálešáková

   Koordinátor aktivity č. 1.1                     : Ing. Denisa Moravčíková

   Koordinátor aktivity č. 2.1                     : Mgr. Jana Hašková

   Manažér rozpočtu a pracovník pre VO: Darina Babičová

   Účtovník                                                   : Mgr.  Mária Sedlačková

   Administratívny pracovník projektu     : Alena Kováčová

   Mzdový účtovník                                      : Daniela Ciglanová

    

    

   Ciele projektu:

   Strategický cieľ: Skvalitniť proces prípravy žiakov v súlade s potrebami trhu práce prostredníctvom podpory moderných učebných metód a ďalšieho vzdelávania pedagógov.

   Špecifické ciele projektu:

   • Podporiť zavedenie študijného odboru Škola podnikania s dôrazom na využívanie moderných učebných metód
   • Podporiť získavanie a rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti využívania moderných metód vo vyučovacom procese

    

   Hlavné aktivity projektu :

   1. Podpora zavedenia odboru Škola podnikania s dôrazom na využívanie moderných učebných metód

   2.1.      Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

                                         

   Stručný opis projektu:

   Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu :

    

   • Vytvorené učebné materiály pre 9 vyučovacích predmetov:

    

   1.Podnikateľská komunikácia a etika – cvičebnica, prezentácie, interaktívne cvičenia

   2. Finančná analýza – cvičebnica, prezentácie, interaktívne cvičenia

   3. Dane pre podnikateľov – cvičebnica, prezentácie, interaktívne cvičenia

   4. Aplikovaný marketing – cvičebnica, prezentácie, interaktívne cvičenia

   5. Právo pre podnikateľov – učebný text, prezentácie, interaktívne cvičenia

   6. Hospodárske výpočty – cvičebnica, prezentácie, interaktívne cvičenia

   7. Efektívny manažment – cvičebnica, prezentácie, interaktívne cvičenia

   8. Úvod do sveta práce – metodická príručka, , prezentácie, interaktívne cvičenia

   9. Podnikanie – učebný text, pracovný zošit, prezentácie, interaktívne cvičenia

    

   • Inovovaný vzdelávací program pre študijný odbor Škola podnikania

    

   • 90 žiakov školy zapojených do realizácie aktivity

    

   • 12 pedagógov využívajúcich informačno-komunikačné technológie v rámci inovovaného vyučovania

    

   • 16 inovovaných didaktických prostriedkov

    

   • 15 vyškolených pedagogických zamestnancov školy