• Maturita legislatíva

    •  


     Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019 upravuje zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z. , vyhláška č. 319/2008 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z., vyhlášky č. 208/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 319/2008 Z. z. a vyhlášky č. 113/2015  MŠVVŠ z 22.mája 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM (zákon č. 245/2008 Z. z. §154 ods. 2) zabezpečuje organizáciu a priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.
      

     Organizácia maturitných skúšok

     žiaci sa prihlasujú na maturitné skúšky do 30. septembra,

     • v skupine predmetov cudzí jazyk si žiak môže zvoliť úroveň. Úroveň má členenie podľa jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca:

     - úroveň B1, t. j. stredne pokročilý, I. stupeň (nižšia úroveň),

     - úroveň B2, t. j. stredne pokročilý, II. stupeň (vyššia úroveň),

     • zadania a témy ústnej formy internej časti sa nezverejňujú,
     • žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával,
     • žiaci SOŠ OaS povinne maturujú zo 4 predmetov (vyhláška č. 318/2008 Z.z. , § 7): slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk), teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky,
     • okrem toho môže žiak dobrovoľne konať MS z dvoch ďalších dobrovoľných predmetov, napr. iný cudzí jazyk, matematika, ...
     • externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku, pričom si vyberie na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2, platí iba pre žiakov SOŠ),
     • z druhého cudzieho jazyka , ak si ho žiak zvolí ako dobrovoľný predmet, môže žiak vykonať iba ústnu formu internej časti na úrovni B1 alebo B2

      

     Spôsob a forma konania MS
      

     Skladba predmetov maturitnej skúšky v stredných odborných školách :

     a) slovenský jazyk a literatúra
     b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (t. j. anglický jazyk alebo nemecký jazyk)
     c) teoretická časť odbornej zložky
     d) praktická časť odbornej zložky ( praktické maturity).

     Maturitná skúška je rozdelená na:
     a) externú časť a
     b) internú časť

     Interná časť MS má 2 formy - písomnú formu (prebieha zároveň s externou časťou v marci 2019) a ústnu formou (tzv. ústne maturity v máji 2019).

      

     Predmet

     Úroveň

     Externá časť

     Interná časť a jej formy

     Písomná forma

     Ústna forma

     príprava

     odpoveď

     Slovenský jazyk a literatúra

     -

     115 min

     165 min

     20 min

     20 min

     Anglický jazyk

     B2

     135 min

     75 min

     20 min

     20 min

     B1

     115 min

     75 min

     20 min

     20 min

     Nemecký jazyk

     B2

     135 min

     75 min

     20 min

     20 min

     B1

     115 min

     75 min

     20 min

     20 min

     Teoretická časť odbornej zložky

     -

     -

     -

     30 min

     30 min

     Praktická časť odbornej zložky

     -

     -

     max. 24 hodín (príprava a výkon)