PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Anna Zálešáková Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 17
Vykonanie 2. atestácie -30
Finančná gramotnosť do škôl 10
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Systém duálneho vzdelávania v SOŠ 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
PhDr. Ing.Tomáš Kubica Rigirózna skúška 60 44
Vykonanie 1. atestácie -30
Cloudové riešenie a ich využitie vo vyuč. procese 7
Tvorba web stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
Ing. Anetta Babulicová Globálny etický program - Etika v podnikaní 25 -5
Vykonanie 2. atestácie -30
Mgr. Jarmila Blašková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP 14 67
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Problematika šikanovania v školskom prostredí 8
Ing. Anna Drahovská Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10 10
Mgr. Jana Hašková Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre MOV 0 41
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vykonanie 1. atestácie MOV -30
Funkčné akualizačné - Kontrolná činnosť v práci vedúceho PZ 10
Program kontinuál. vzd. pre kariér. poradcovna SOŠ 35
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Anna Hauserová Moderná gastronómia 23 46
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
RNDr. Darina Ladická Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 26
Využitie excelu v matematike 6
Vykonanie 2. atestácie -30
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno vzdelávacie zložka 14
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Mgr. Peter Latka Vykonanie 1. atestácie -30 -16
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Vykonanie 2. atestácie -30
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Ing. Denisa Moravčíková Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 27
Moderná výučba účtovníctva 10
Základná obsluha počítača 8
Globálny etický program - Etika v podnikaní 25
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Vykonanie 2. atestácie -30
Ing. Dagmar Poláčková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na SOŠ 8 -22
Prípravné atestačné vzd. pred I. atestáciou pre PZ 0
Vykonanie 1. atestácie -30
Ing. Beata Pucheľová Systém duálneho vzdelávania v SOŠ 8 8
Ing. Alena Smolíčková Využívanie IKT vo vyučovaní 25 40
Návrh a tvorba WEB stránok 15
Anna Urbanová Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na SOŠ 8 8
Miroslava Varhaníková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na SOŠ 8 8


© aScAgenda 2022.0.1350 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.05.2022