PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Anna Zálešáková Základná obsluha počítača 8 56
Finančná gramotnosť do škôl 10
Systém duálneho vzdelávania v SOŠ 8
Ústavné právo a pracovné právo v edukačnom procese v praxi 25
Vykonanie 2. atestácie -30
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventant 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Mgr. Janka Maráčková Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10 37
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Ing. Anetta Babulicová Globálny etický program - Etika v podnikaní 25 -5
Vykonanie 2. atestácie -30
Mgr. Mária Bednárová Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 57
Someliér a gastronómia 19
Asertívne zvládanie náročných komunikačnýchsituácií v práci 10
Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na SŠ 25
Prípravné atestačné vzd. pred I. atestáciou pre PZ 0
Vykonanie 1. atestácie -30
Dosahovanie psycickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Jarmila Blašková Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10 67
Využitie literárnych textov na rozvoj kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP 14
Problematika šikanovania v školskom prostredí 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Ing. Anna Drahovská Viac ako peniaze 25 35
Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
Mgr. Andrea Florková Externé testovaniev oblasti vzdelávania tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 10
Mgr. Jana Hašková Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 77
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Program kontinuál. vzd. pre kariér. poradcovna SOŠ 35
Funkčné akualizačné - Kontrolná činnosť v práci vedúceho PZ 10
Vykonanie 1. atestácie MOV -30
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre MOV 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventant 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Základná obsluha počítača 8
Anna Hauserová Moderná gastronómia 23 46
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
PhDr. Ing.Tomáš Kubica Rigirózna skúška 60 44
Vykonanie 1. atestácie -30
Cloudové riešenie a ich využitie vo vyuč. procese 7
Tvorba web stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
RNDr. Darina Ladická Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 61
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno vzdelávacie zložka 14
Vykonanie 2. atestácie -30
Využitie excelu v matematike 6
Modernizácia vzdelávania na SŠ prostredníctvom IKT 35
Mgr. Peter Latka Vykonanie 1. atestácie -30 -16
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vykonanie 2. atestácie -30
Ing. Denisa Moravčíková Moderná výučba účtovníctva 10 27
Globálny etický program - Etika v podnikaní 25
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Vykonanie 2. atestácie -30
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Ing. Magdaléna Pavlíková Aplikovaná ekonómia 25 50
Viac ako peniaze 25
Ing. Dagmar Poláčková Vykonanie 1. atestácie -30 20
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na SOŠ 8
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Prípravné atestačné vzd. pred I. atestáciou pre PZ 0
Ing. Beata Pucheľová Systém duálneho vzdelávania v SOŠ 8 33
Viac ako peniaze 25
Mgr. Magdaléna Ručkayová Aktualizačné vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP - miltiplikátori 15 51
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Anna Urbanová Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na SOŠ 8 8
Miroslava Varhaníková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na SOŠ 8 8


© aScAgenda 2020.0.1202 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.02.2020