• 6444 H čašník servírka

    • Školský vzdelávací program:

     Gastronomické služby pre učebný odbor 6444 H čašník servírka

     Absolvent učebného odboru čašník servírka je kvalifikovaný odborný pracovník schopný pracovať samostatne v oblasti spoločného stravovania, v reštauráciách, hoteloch a v iných zariadeniach alebo  ako samostatne zárobkovo činná osoba.

      Absolvent dosiahol široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním. Vie komunikovať v jednom  cudzom jazyku, má dobré vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, dobrú vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave.

     Absolvent získal zručnosti spojené s jednoduchou a zložitou obsluhou hostí, dokončovaním jedál pred zrakom hosťa a pripravovaním tabúľ na slávnostné príležitosti. Pozná suroviny, polotovary, nápoje a technológiu ich výroby, pripravuje miešané nápoje a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Ovláda predpisy HCCP, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, zásady organizácie prevádzky, zásady vedenia administratívy v prevádzke. Má poznatky o osobitostiach národných kuchýň, o alternatívnych spôsoboch stravovania, osobitostiach dietetickej výživy, o zásadách zostavovania jedálneho a nápojového lístka. Pozná základné ekonomické zákonitosti s možnosťou ich využitia v praxi. Vie vybavovať písomnosti súvisiace s gastronomickou činnosťou s použitím informačno-komunikačných technológií.

     Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list na dve profesie a môže pokračovať na nadstavbovom štúdiu, kde má možnosť získať, na základe maturitnej skúšky, úplné stredné odborné vzdelanie.

      

     Učebný plán učebného odboru 6444 H čašník servírka

     Predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník Spolu
     Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
     Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 1,5 4,5
     Anglický jazyk 3 3 3 9
     Vzdelávacia oblasť: Človek, hodnoty a spoločnosť
     ETV / NAV 1 0 0 1
     Občianska náuka 1 0 0 1
     Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
     Chémia 1 0 0 1
     Vzdelávacia oblasť:  Matematika a práca s informáciami
     Matematika 1 1 0,5 2,5
     Informatika 1 0,5 0 1,5
     Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
     Telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 4,5
     Vzdelávacia oblasť: Odborné vzdelávanie
     Ekonomika 2 1 1 4
     Úvod do sveta práce 0 0 1 1
     Viac ako peniaze 1 0 0 1
     Spotrebiteľská výchova 0 1 0 1
     Spoločenská komunikácia 0 0 1 1
     Náuka o potravinách a výžive 2 1 1 4
     Technika obsluhy 2 2 2 6
     Normovanie a kalkulácie 0 1 1 2
     Základy technológie prípravy pokrmov 0 1 1 2
     Turistický ruch 1 1 1 3
     Vzdelávacia oblasť: Praktická príprava
     Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
     Cvičenia z techniky obsluhy 1 1 1 3
     Administratíva v praxi 0 0 1 1
     Podnikateľská výchova 0 1 0 1
     Spolu 35 35 35 105