• 2964 H cukrár

    • Školský vzdelávací program

     Gastronomické služby pre učebný odbor 2964 H cukrár

     Absolvent učebného odboru cukrár je kvalifikovaný odborný pracovník schopný pracovať samostatne v oblasti spoločného stravovania, v reštauráciách, hoteloch, cukrárskych prevádzkach  a v iných zariadeniach alebo ako samostatná zárobkovo činná osoba.

     Absolvent dosiahol široký odborný profil s potrebným  všeobecným vzdelaním. Vie komunikovať v jednom cudzom jazyku, má dobré vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, dobrú vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave.

     Absolvent získal zručnosti spojené s prípravou rôznych druhov múčnikov s využitím moderných technológií. Vie zhotoviť rôzne cestá, hmoty, náplne, polevy, ozdoby a finálne výrobky. Vie uplatniť fantáziu, tvorivosť, estetické cítenie pri príprave cukrárenských výrobkov, vie obsluhovať technologické strojné zariadenia. Pozná suroviny, polotovary, nápoje a technológiu ich výroby, pripravuje miešané nápoje a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Ovláda predpisy HCCP, zásady oplatňovania gastronomických pravidiel, zásady organizácie prevádzky, zásady vedenia administratívy v prevádzke. Má poznatky o osobitnostiach národných kuchýň, o alternatívnych spôsoboch stravovania, osobitnostiach dietetickej výživy, o zásadách zostavovania jedálneho a nápojového lístka. Pozná základné ekonomické zákonitosti s možnoťou ich využitia v praxi. Vie vybavovať písomnosťi súviasiace s cukrárenskou  činnosťou s požitím informačno-komunikačných technológii.

     Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list na dve profesie a môže pokračovať na nadstavbovom štúdiu, kde má možnosť získať, na základe maturitnej skúšky, úplné stredné odborné vzdelanie.

      

     Učebný plán pre učebný dvojodborový odbor 2964 H cukrár

     Predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník Spolu
     Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
     Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 1,5 4,5
     Anglický jazyk 1 2 2 5
     Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
     Etická výchova / Náboženská výchova 1 0 0 1
     Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
     Chémia 1 0 0 1
     Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
     Občianska náuka 1 0 0 1
     Vzdelávacia oblasť:  Matematika a práca s informáciami
     Matematika 1 1 0,5 2,5
     Informatika 1 0,5 0 1,5
     Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
     Telesná a športová výchova 1 1 1 3
     Vzdelávacia oblasť: Odborné vzdelávanie
     Ekonomika 2 1 1 4
     Úvod do sveta práce 0 0 1 1
     Viac ako peniaze 1 0 0 1
     Administratíva v praxi 0 0 1 1
     Spoločenská komunikácia 1 1 0 2
     Špeciálne cukrárske techniky 0 0 1 1
     Potraviny a výživa 1 2 2 5
     Cukrárska technológia 2 2 2 6
     Normovanie a kalkulácie 0 0,5 1 1,5
     Technológia prípravy pokrmov 1 1 0 2
     Kreslenie a modelovanie 1 0 0 1
     Vzdelávacia oblasť: Praktická príprava
     Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
     Cvičenia z cukrárskej technológie 1 1 1 3
     Cvičenia z kreslenia a modelovania 0 1 0 1
     Cvičenia z technológie prípravy pokrmov 0 0 1 1
     Spolu 33,5 33 33,5 100