• Nadstavbové štúdium:

   •  

    6403 L podnikanie v remeslách a službách - denná forma aj externá forma

     

    Prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium na strednej škole (PDF)

    Odbor podnikanie v remeslách a službách poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie. Žiaci počas štúdia okrem všeobecnovzdelávacích predmetov majú nosnú časť v odborných ekonomických predmetoch. Absolvent dokáže vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, je schopný viesť účtovnú agendu, má predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania. Pozná riziká podnikania, je schopný posudzovať podnikateľské aktivity, zostaviť podnikateľský plán a zabezpečiť jeho realizáciu v praxi. Vie tvorivo uplatňovať manažérske postupy v práci s ľuďmi a využíva marketingový manažment ... v dennej forme dokonca odborná prax!!!