• Rada školy pri SOŠ OaS Piešťany

   •  

    OZNÁMENIE VÝSLEDKU VÝBEROVÉHO KONANIA NA FUNKCIU RIADITEĽA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY OBCHODU A SLUŽIEB, MOJMÍROVA 99/28, PIEŠŤANY

     

    Rada školy oznamuje, že dňa 23. 08. 2022 sa konalo výberové konanie na funkciu riaditeľa Strednej  odbornej školy obchodu a služieb, Mojmírova  99/28, Piešťany.

    Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač: PhDr., Ing. Tomáš Kubica

    Priebeh výberového konania:

    • Výberové konanie pozostávalo z písomnej časti (legislatíva a zákonník práce) a z ústnej časti (prezentácia koncepcie rozvoja školy).
    • Výberová komisia tajne hlasovala o návrhu na funkciu riaditeľa školy.
    • Keďže za predložený návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Výberovej komisie, Rada školy konštatuje, že v zmysle §24 ods. 12 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložený návrh bol schválený a výberové konanie bolo úspešné.
    • Rada školy navrhuje Trnavskému samosprávnemu kraju, zriaďovateľovi Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, aby bol do funkcie riaditeľa školy vymenovaný úspešný kandidát - PhDr., Ing. Tomáš Kubica.

     

    V Piešťanoch dňa 24. 08. 2022 

    RNDr. Darina Ladická
    predseda Rady školy

     

    P.č.  Mená členov RŠ  Delegovaný za:
    1.   RNDr.Darina Ladická  pedagogických zamestnancov 
    2.   Mgr. Jana Hašková   pedagogických zamestnancov
    3.   Mgr. Mária Sedláčková  nepedagogických zamestnancov
    4.   Ing. Adrián Ševčík  zástupcov rodičov 
    5.   Andrea Otrubová  zástupcov rodičov
    6.   Helena Kubecová  zástupcov rodičov
    7.   Adam Stolárik  zástupcu žiakov 
    8.   Ing. Iveta Babičová   TTSK 
    9.   Mgr. Martin Cifra   TTSK 
    10.   Ing. Marta Chmelanová  TTSK
    11.   Mgr. Peter Jančovič, PhD.  TTSK