• Rada školy pri SOŠ OaS Piešťany

   •  

    OZNÁMENIE VÝSLEDKU VÝBEROVÉHO KONANIA NA FUNKCIU RIADITEĽA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY OBCHODU A SLUŽIEB, MOJMÍROVA 99/28, PIEŠŤANY

     

    Rada školy oznamuje, že dňa 12. 4. 2019 sa konalo výberové konanie na funkciu riaditeľa Strednej  odbornej školy obchodu a služieb, Mojmírova  99/28, Piešťany.

    Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač: Ing. Anna Zálešáková

    Priebeh výberového konania:

    • Výberové konanie pozostávalo z písomnej časti (legislatíva a zákonník práce) a z ústnej časti (prezentácia koncepcie rozvoja školy).
    • Výberová komisia tajne hlasovala o návrhu na funkciu riaditeľa školy.
    • Keďže za predložený návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Výberovej komisie, Rada školy konštatuje, že v zmysle §24 ods. 12 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložený návrh bol schválený a výberové konanie bolo úspešné.
    • Rada školy navrhuje Trnavskému samosprávnemu kraju, zriaďovateľovi Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, aby bol do funkcie riaditeľa školy vymenovaný úspešný kandidát - Ing. Anna Zálešáková.

     

    V Piešťanoch dňa 15. 04. 2019 

    RNDr. Darina Ladická
    predseda Rady školy

     

    P.č.  Mená členov RŠ  Delegovaný za:
    1.   RNDr.Darina Ladická  pedagogických zamestnancov 
    2.   Mgr. Jana Hašková   pedagogických zamestnancov
    3.   Daniela Ciglanová   nepedagogických zamestnancov
    4.   Zuzana Motúzová   zástupcov rodičov 
    5.   Martina Betáková  zástupcov rodičov
    6.   Tatiana Zacharová  zástupcov rodičov
    7.   Tomáš Pažitný   zástupcu žiakov 
    8.   Ing. Iveta Babičová   TTSK 
    9.   Mgr. Lucia Drábiková, PhD  TTSK 
    10.   Mgr. Martin Cifra   TTSK
    11.   PaedDr. Silvia Sadecká, MBA  TTSK