• 6421 L spoločné stravovanie

    • Školský vzdelávací program:

      

                           Spoločné stravovanie pre študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie 
      

     Absolvent študijného odboru spoločné stravovanie je vo svojej špecializácii pripravený založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti spoločného stravovania, ako aj uplatniť sa v podnikoch poskytujúcich tieto služby.

     Absolvent dosiahol široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním. Vie komunikovať v cudzom jazyku, má dobré vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, dobrú vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave.

     Absolvent pozná základné ekonomické zákonitosti s možnosťou ich využitia v praxi. Ovláda činnosti spojené s ekonomickým poradenstvom, účtovníctvom, hotelovým a gastronomickým manažmentom a marketingom. Ovláda zásady uplatňovania gastronomických pravidiel,  organizácie prevádzky, vedenia administratívy a účtovania v prevádzke. Má poznatky o osobitostiach národných kuchýň, o alternatívnych spôsoboch stravovania, osobitostiach dietetickej výživy, o zásadách zostavovania jedálneho a nápojového lístka. Pozná základné ekonomické zákonitosti s možnosťou ich využitia v praxi. Vie používať progresívne formy a metódy riadenia podnikateľskej činnosti, rozhodne konať v súlade s právnymi a spoločenskými normami. Vie vybavovať písomnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou s použitím informačno-komunikačných technológií. Pozná riziká podnikania, vie zostaviť podnikateľský plán a zabezpečiť jeho realizáciu v praxi.

     Po ukončení štúdia žiak získava vysvedčenie o maturitnej skúške.

      

     Učebný plán pre študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie

     Predmet 1. ročník 2. ročník Spolu
     Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
     Slovenský jazyk a literatúra 4 4 8
     Anglický jazyk, Nemecký jazyk 3 4 7
     Vzdelávacia oblasť: Človek, hodnoty a spoločnosť
     Občianska náuka 1 1 2
     Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
     Chémia 1 0 1
     Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
     Geografia 0 1 1
     Vzdelávacia oblasť:  Matematika a práca s informáciami
     Matematika 2 2 4
     Informatika 2 1 3
     Vzdelávacia oblasť: Odborné vzdelávanie
     Ekonomika v praxi 2 2 4
     Účtovníctvo 2 2 4
     Cestovný ruch 1 1 2
     Technika prevádzky 2 2 4
     Marketing 2 2 4
     Hotelový a gastronomický manažment 2 2 4
     Regionálna gastronómia 1 2 3
     Právna náuka a spotrebiteľská výchova 1 2 3
     Vzdelávacia oblasť: Praktická príprava
     Odborná prax 6 0 6
     Administratíva v praxi 2 1 3
     Tvorba podnikateľského plánu 0 4 4
     Spolu 34 33 67