• 6403 L Podnikanie v remeslách a službách

    • Školský vzdelávací program

     Podnikanie v remeslách a v službách pre študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách

     Absolvent študijného odboru podnikanie v remeslách a službách je vo svojej špecializácii pripravený založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti remesiel a služieb.

     Absolvent dosiahol široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním. Vie komunikovať v cudzom jazyku, má dobré vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, dobrú vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave.

     Absolvent pozná základné ekonomické zákonitosti s možnosťou ich využitia v praxi. Ovláda činnosti spojené s ekonomickým poradenstvom, účtovníctvom, manažmentom a marketingom. Vie používať progresívne formy a metódy riadenia podnikateľskej činnosti, rozhodne konať v súlade s právnymi a spoločenskými normami. Vie vybavovať písomnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou s použitím informačno-komunikačných technológií. Pozná riziká podnikania, vie zostaviť podnikateľský plán a zabezpečiť jeho realizáciu v praxi.

     Výhodou je, že v tomto študijnom odbore môžu pokračovať  absolventi  všetkých učebných odborov - napr. kuchár, čašník, cukrár, krajčírka, murár, automechanik, obrábač kovov, a pod.

     Po ukončení štúdia žiak získava vysvedčenie o maturitnej skúške.

      

     Učebný plán pre študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách

     Predmet 1. ročník 2. ročník Spolu
     Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
     Slovenský jazyk a literatúra 4 5 9
     Anglický jazyk / Nemecký jazyk 4 4 8
     Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
     Biológia 1 0 1
     Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
     Občianska náuka 1 1 2
     Vzdelávacia oblasť:  Matematika a práca s informáciami
     Matematika 2 2 4
     Informatika 2 1 3
     Vzdelávacia oblasť: Odborné vzdelávanie
     Ekonomika 2 2 4
     Účtovníctvo 2 2 4
     Manažment 2 2 4
     Marketing 2 2 4
     Administratíva v praxi 2 1 3
     Právna náuka 1 2 3
     Podnikanie v remeslách a službách 3 3 6
     Dane pre podnikateľov 2 2 4
     Vzdelávacia oblasť: Praktická príprava
     Cvičná firma 4 0 4
     Tvorba podnikateľského plánu 0 4 4
     Spolu 34 33 67