• História školy

  • Curriculum Vitae školy sa začal písať 1. septembra 1885, kedy bola na základe nariadenia  Ministerstva kultúry Uhorska založená obecná Učňovská škola v Piešťanoch. Vlastnú budovu škola nemala, vyučovalo sa v budove štátnej ľudovej školy v Piešťanoch v maďarskom jazyku. Škola začínala s 25 žiakmi  v odboroch kováč a tokár kovov a výučba podobne ako dnes trvala 3 roky. Vyučovalo sa 9 hodín týždenne vo večerných hodinách po zamestnaní a v nedeľu.

   V roku 1889 po príchode podnikateľskej rodiny Winterovcov do Piešťan nastal postupný rozvoj kúpeľov a podnikateľskej činnosti a stúpol aj počet učňov na Učňovskej škole.

   Po vzniku 1. ČSR v roku 1918 pokračoval rozvoj kúpeľného života v Piešťanoch, došlo aj k oživeniu podnikateľskej činnosti, čím stúpol aj počet učňov až na 350 v roku 1930. Na škole sa začalo vyučovať v slovenskom jazyku. Vyučovalo sa v starej budove štátnej ľudovej školy, v novej budove meštianskej školy (dnešné gymnázium) i v prenajatých priestoroch Krošlákovej budovy (na dnešnej Radlinského ulici).

   Po oslobodení a obnovení Československej republiky získala Učňovská škola v Piešťanoch vlastné priestory na Štúrovej ulici (dnešná Základná umelecká škola), ale aj tie boli nedostačujúce. So zavedením novej sústavy a výchovy vzdelávania vznikli nové učebné odbory: strojný zámočník, prevádzkový zámočník, klampiar, automechanik, elektrikár rozvodných zariadení, prevádzkový elektromontér, elektromechanik, murár, fasádnik, tesár, inštalatér, maliar a natierač, stolár, pletiar, predavač rozličného tovaru, holič a kaderník. Počet učňov narástol, priestory nepostačovali, preto sa vyučovalo aj v Dome pionierov a mládeže, v budove Gymnázia, elokované učebne mala škola aj vo Vrbovom a v Maduniciach. Rozvoj kúpeľníctva vyvolal potrebu nového učebného odboru kuchár čašník.

   1. septembra 1970 bola slávnostne otvorená terajšia budova Učňovskej školy v Piešťanoch na Mojmírovej ulici 99/28. Škola v tom období mala 727 žiakov.

   1. septembra 1978 bola škola premenovaná na Stredné odborné učilište v Piešťanoch. V škole pribudli 4-ročné študijné odbory čašník servírka a mechanik-elektronik a 2-ročný učebný odbor mechanička elektrotechnickej výroby.

   V roku 1984 boli učebné odbory inštalatér, stolár, murár s približne 100 žiakmi aj učiteľmi presunuté na novovzniknuté SOU vodohospodárske.

   V roku 1986 boli odčlenené odbory obrábač kovov, strojný mechanik, elektrotechnická výroba, mechanik elektronik  so 400 žiakmi aj učiteľmi na novovzniknuté SOU elektrotechnické.

   V roku 1989 pribudol na škole nový študijný odbor kuchár.

   V roku 1991 bola v budove SOU zriadená Dievčenská odborná škola (DOŠ), ktorá vyučovala v odboroch obchod a podnikanie a služby a domáce hospodárenie. V tomto roku škola získala pracoviská praktického vyučovania pre odbory kaderník (kaderníctvo na Žilinskej ulici) a krajčírka (na ul. A. Hlinku).

   V roku 1992 škola prevzala do prenájmu od Mesta Piešťany reštauráciu Semafor.

   V roku 1994 sa na škole začal vyučovať nový študijný odbor kozmetik.

   V roku 1996 sa uskutočnilo posledné odčlenenie učebných odborov - mechanik opravár a elektromechanik na SOU elektrotechnické.

   V roku 2000 zlúčením SOU a DOŠ vznikla Združená stredná škola obchodu a služieb.

   V roku 2008 bola škola premenovaná na Strednú odbornú školu obchodu a služieb.

   V roku 2014 pribudol na škole študijný odbor škola podnikania a učebný odbor cukrár kuchár.

   V roku 2019 pribudol na škole študijný odbor kaderník vizážista a učebný odbor barbier.