• Školský parlament pri SOŠ OaS Piešťany

   •  

    ÚLOHY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

    1. Načúvanie študentom, získavanie ich názorov.
    2. Prezentovanie názorov študentov vedeniu a pedagógom.
    3. Konzultácie a rady novým študentom (napr. prvákom).
    4. Prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi.
    5. Sprostredkovať informácie medzi študentmi a vedením.
    6. Priama podpora študentom, ktorí ju potrebujú.
    7. Vytváranie príležitostí na neformálne vzdelávanie.
    8. Vytváranie pozitívnej atmosféry na škole.
    9. Podpora demokracie v škole.
    10. Prepájanie školského života so širšou komunitou (okolie školy, mesto, obec).
    11. Boj proti šikanovaniu v škole.
    12. Zaoberať sa sociálnymi problémami študentov.
    13. Podporovať dobré vzťahy "učiteľ - žiak".
    14. Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy).
    15. Zvyšovanie kvality podmienok pre vzdelávanie.
    16. Vzbudenie záujmu študentov o "veľké" témy (diskriminácia, rasizmus, demokracia, občianstvo, aktívna participácia, voľby, ľudské práva, zdravý životný štýl, šport, drogy, šikanovanie, chudoba, budúcnosť, rodová rovnosť a pod.).
    17. Vytváranie skutočného partnerstva s vedením, personálom a rodičmi v riadení školy.
    18. Prezentovať a podporovať práva, povinnosti, potreby a záujmy študentov.
    19. Propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, zábavných aktivít, verejných aktivít (okrúhle stoly, debaty, diskusie, kluby, koncerty, výstavy, prezentácie, športové aktivity, exkurzie, výlety, pikniky a pod.).
    20. Aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou.