• Informácia pre žiakov - otváranie škôl

      19. 6. 2020

      Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany oznamuje žiakom školy, že škola sa od 22.6.2020 v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR otvorí pre potreby odovzdávania učebníc a vysvedčení a na preskúšanie tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

      Žiaci jednotlivých tried prídu do školy odovzdať učebnice, kľúče, uvoľniť skrinky a zaplatiť 2,-€ za škody a vyrovnať si všetky svoje záväzky nasledovne :


      22. 06. 2020 - I.A učebňa č. 207

      23.06.2020 - I.C, učebňa č. 209

      23.06.2020 - I.ND, učebňa č. 210

      24.06.2020 - II.A, učebňa č. 106

      24.06.2020 - III.C, učebňa č. 308

      25.06.2020 - II.C, učebňa č. 105

      25.06.2020 - I.NE, učebňa č. 103

      25.06.2020 - III.A, učebňa č. 205

      26.06.2020 - I.B, učebňa č. 306

      26.06.2020 - II.B, učebňa č. 104


      Uvedené učebne je potrebné na prázdniny zanechať bez akýchkoľvek kníh, zošitov, pomôcok , osobných vecí a to vrátane katedry.

      Žiaci prídu do školy len v deň odovzdávania kníh (podľa harmonogramu), 29. 06. 2020 na pracovisko a 30. 06. 2020 do školy pre vysvedčenie, prípadne na prezenčné preskúšanie, ak im bude odsúhlasené na pedagogickej rade 22.6.2020

      Prezenčne skúšky žiakov za 2. polrok školského roku 2019/2020 sa uskutočnia v dňoch 23. 6. – 26.6.2020. Termíny určí skúšajúci po dohode s triednym učiteľom.

      Stretnutie žiakov v triede je o 8.00 hod. Vstup do budovy je povolený len s rúškom a pri vstupe je potrebné si dezinfikovať ruky.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. V prípade príznakov akejkoľvek choroby kontaktujte svojho triedneho učiteľa a dohodnite si náhradný termín.

      Pri nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá žiak písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie . Písomné vyhlásenie je v prílohe tohto oznamu.


      Vyhlásenie rodiča (DOCX)

      Vyhlásenie rodiča (PDF)

     • Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

      29. 5. 2020

      Vážení rodičia,

      aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.

      Je to veľmi jednoduché, zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk, známka Vám bude doručená domov.

      S platným preukazom bude môcť vaše dieťa:

      1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
      2. využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
      3. uplatniť si nárok na špeciálny ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
      4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
      5. využívať až 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz
     • Informácia k prijímaciemu konaniu

      21. 5. 2020

      Vážení rodičia,

      záujemcom o štúdium bude na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške, resp. oznámenú telefonicky škole zaslaný kód Vášho dieťaťa, pod ktorým je zverejnený výsledok prijímacieho konania. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke školy (O škole/Prijímacie konanie) a na vchodových dverách školy 22.5.2020 najneskôr do 13.00 hodiny.

      A) Informácia pre zákonných zástupcov prijatých uchádzačov:

      Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania dostanú zákonní zástupcovia poštou. Po doručení rozhodnutia o prijatí Vás prosíme čo najskôr potvrdiť záujem o štúdium vyplnením „Záväzného potvrdenia o nastúpení / nenastúpení dieťaťa na štúdium“, ktoré Vám bude zaslané v prílohe rozhodnutia. Potvrdenie je potrebné zaslať do školy podpísané a oskenované e-mailom na adresu: zssmojmir@zupa-tt.sk, poštou na adresu školy, alebo osobne do 4.júna 2020. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole (4.júna musí byť potvrdenie v škole).

      B) Informácia pre zákonných zástupcov neprijatých uchádzačov:

      Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania dostanú zákonní zástupcovia poštou aj e-mailom. Na základe skúsenosti z predchádzajúcich rokov je pravdepodobné, že sa bude poradie prijatých uchádzačov posúvať z dôvodu, že prijatí uchádzači nastúpia na inú školu, na ktorej mali 2. prihlášku. Z uvedeného dôvodu má zákonný zástupca uchádzača možnosť odvolať sa v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (t.j. od prevzatia mailovej komunikácie, ktorou mu bolo zaslané naskenované rozhodnutie). Odvolanie musí obsahovať údaje oboch zákonných zástupcov. Odvolanie je potrebné zaslať do školy podpísané a oskenované e-mailom na adresu: zssmojmir@zupa-tt.sk, poštou na adresu školy, alebo osobne čo najskôr. V prílohe e-mailu Vám bude zaslaný vzor odvolania.

      Otázky ohľadne  prijímacieho konania môžete volať riaditeľke školy na t.č.: 0905 761 992 hod., resp. zaslať e-mailom na adresu: zalesakova.anna@zupa-tt.sk

   • PARTNERI

   • ZRIAĎOVATEĽ

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 12. 7. 2020