• 6403 L podnikanie v remeslách a službách

    • Školský vzdelávací program

     Podnikanie v remeslách a v službách pre študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách

     Absolvent študijného odboru podnikanie v remeslách a službách je vo svojej špecializácii pripravený založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti remesiel a služieb.

     Absolvent dosiahol široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním. Vie komunikovať v cudzom jazyku, má dobré vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, dobrú vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave.

     Absolvent pozná základné ekonomické zákonitosti s možnosťou ich využitia v praxi. Ovláda činnosti spojené s ekonomickým poradenstvom, účtovníctvom, manažmentom a marketingom. Vie používať progresívne formy a metódy riadenia podnikateľskej činnosti, rozhodne konať v súlade s právnymi a spoločenskými normami. Vie vybavovať písomnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou s použitím informačno-komunikačných technológií. Pozná riziká podnikania, vie zostaviť podnikateľský plán a zabezpečiť jeho realizáciu v praxi.
     Výhodou je, že v tomto študijnom odbore môžu pokračovať  absolventi  všetkých učebných odborov - napr. kuchár, čašník, cukrár, krajčírka, murár, automechanik, obrábač kovov, a pod.

     Po ukončení štúdia žiak získava vysvedčenie o maturitnej skúške.


     Učebný plán pre študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách - externá forma

     Predmet 1. ročník 2. ročník Spolu
     Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
     Slovenský jazyk a literatúra 1 1 2
     Anglický jazyk, Nemecký jazyk 1 1 2
     Vzdelávacia oblasť: Človek, hodnoty a spoločnosť
     Občianska náuka 0,5 0 0,5
     Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
     Chémia 0,5 0 0,5
     Vzdelávacia oblasť:  Matematika a práca s informáciami
     Matematika 0,5 0 0,5
     Informatika 0,5 0 0,5
     Vzdelávacia oblasť: Odborné vzdelávanie
     Ekonomika 0,5 0,5 1
     Účtovníctvo 0 0,5 0,5
     Manažment 0 0,5 0,5
     Marketing 0,5 0 0,5
     Technika administratívy 0,5 0 0,5
     Právna náuka 0,5 0 0,5
     Podnikanie v remeslách a službách 0,5 0,5 1
     Spoločenská komunikácia 0 0,5 0,5
     Vzdelávacia oblasť: Praktická príprava
     Cvičná firma 0 1 1
     Efektívny manažment 0,5 0 0,5
     Aplikovaná informatika 0 0,5 0,5
     Tvorba podnikateľského planu 0 1 1
     Spolu 7 7 14