• Usmernenie k termínom konania, organizácii a hodnoteniu záverečnej skúšky v školskom roku 2022/2023

    •  

     1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky.

     V zmysle § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto:

     Riadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky

     od 15. júna 2023 do 30. júna 2023

     Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári školského roka 2022/2023.

     Mimoriadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky

     od 18. septembra 2023

     do 29. septembra 2023

     alebo

     od 5. februára 2024

     do 16. februára 2024

      

     Podľa § 73 ods. 3 sa záverečná skúška člení na teoretickú časť a praktickú časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná pred teoretickou časťou záverečnej skúšky. Praktická časť záverečnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.

      

     Pre učebný odbor 2964 H cukrár a 6462 H barbier platí nasledovné usmernenie:

     • V teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme. Témy na teoretickú časť záverečnej skúšky sa vypracúvajú v spolupráci učiteľa odborných predmetov a majstra odbornej výchovy. Na teoretickú časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.
     • Teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť záverečnej skúšky trvá 15 minút až 30 minút.
     • Teoretická časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni možno jednou skúšobnou komisiou pre záverečnú skúšku vyskúšať najviac 30 žiakov.
     • V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme. Témy na praktickú časť záverečnej skúšky sa vypracúvajú v spolupráci majstra odbornej výchovy a učiteľa odborných predmetov. Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určuje podľa náročnosti a špecifík odboru vzdelávania 1 téma až 15 tém zohľadňujúce činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuje.
     • Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca.

     Pre učebný odbor 6444 H čašník servírka a 6445 H kuchár platia jednotné zadania záverečnej skúšky.

     • V zmysle § 19 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole sa v školskom roku 2022/2023 vykonáva záverečná skúška podľa jednotných zadaní vypracovaných a schválených stavovskou organizáciou alebo profesijnou organizáciou v učebných odboroch a v učebných odboroch a ich zameraniach.
     • Republiková únia zamestnávateľov ako profesijná organizácia podľa § 28 ods. 2 písm. c) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov vydáva jednotné zadania pre záverečné skúšky v učebnom odbore 6444 H čašník servírka a 6445 H kuchár, ktoré sú spracované v súlade s § 18 a § 19 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

      

     Praktická časť záverečnej skúšky trvá najviac 24 hodín. V odboroch vzdelávania, v ktorých si to charakter záverečnej skúšky vyžaduje, môže praktická časť záverečnej skúšky trvať najviac 4 týždne.

     Praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo ako skupinová. Na praktickej časti záverečnej skúšky možno používať učebné pomôcky uvedené v zadaní.

     Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút.

     Čas trvania záverečnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť.

     Záverečná skúška sa celkovo hodnotí prospel s vyznamenaním, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 1 (výborný) a z teoretickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný); v odbornom učilišti nemá klasifikačný stupeň z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako 2 (chválitebný).

     Záverečná skúška sa celkovo hodnotí prospel veľmi dobre, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný) a z teoretickej časti skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný); v odbornom učilišti nemá klasifikačný stupeň z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako 2 (chválitebný).

     Záverečná skúška sa celkovo hodnotí prospel, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti a teoretickej časti klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný).

     Záverečná skúška sa celkovo hodnotí neprospel, ak žiak má na záverečnej skúške z niektorej časti klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný).