• 6352 M obchod a podnikanie

    • Školský vzdelávací program:

     Obchod a podnikanie pre študijný odbor 6352 M obchod a podnikanie

     Absolvent študijného odboru obchod a podnikanie  je vo svojej špecializácii pripravený založiť si a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti obchodu  a služieb alebo na samostatný výkon v podnikateľských subjektov, v rozpočtových a príspevkových organizáciách.

     Absolvent dosiahol široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním. Vie komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, má dobré vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, dobrú vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave.

     Absolvent pozná základné ekonomické zákonitosti s možnosťou ich využitia v praxi. Ovláda činnosti spojené s ekonomickým poradenstvom, jednoduchým a podvojným účtovníctvom, mzdovým účtovníctvom, právom, daniami, manažmentom a marketingom. Ovláda užívateľské programy Alfa, Omega, Olymp od spoločnosti KROS,a.s. Vie vykonávať rôznorodé činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou praxou v súlade s právnymi a spoločenskými normami. Vie vybavovať písomností súvisiace s obchodnou a podnikateľskou činnosťou s použitím informačno-komunikačných technológií. Pozná riziká podnikania, vie zostaviť podnikateľský plán a zabezpečiť jeho realizáciu v praxi. Absolvoval podnikateľské vzdelávacie programy Junior Achievement Slovensko – Podnikanie v cestovnom ruchu a Aplikovaná ekonómia.

     Po ukončení štúdia žiak získava vysvedčenie o maturitnej skúške.

      

     Učebný plán pre študijný odbor 6352 M obchod a podnikanie

     Predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu
     Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
     Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 4 13
     1. cudzí jazyk ANJ/NEJ 3 3 4 4 14
     2. cudzí jazyk ANJ/NEJ 3 3 2 2 10
     Vzdelávacia oblasť: Človek, hodnoty a spoločnosť
     ETV/ NAV 1 1 0 0 2
     Dejepis 1 1 0 0 2
     Občianska náuka 1 1 1 0 3
     Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
     Chémia 2 0 0 0 2
     Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
     Geografia 2 0 0 0 2
     Vzdelávacia oblasť:  Matematika a práca s informáciami
     Matematika 1 2 2 1 6
     Informatika 1 1 1 0 3
     Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
     Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
     Vzdelávacia oblasť: Odborné vzdelávanie
     Ekonomika a osobné financie 3 3 2 2 10
     Právna náuka 0 1 1 2 4
     Manažment a svet práce 1 1 0 0 2
     Marketing 0 2 2 2 6
     Daňová sústava 0 0 0 2 2
     Účtovníctvo 1 3 3 3 10
     Sociálna komunikácia 0 1 1 0 2
     Tovaroznalectvo 2 1 0 0 3
     Hospodárske výpočty 2 0 0 0 2
     Cestovný ruch 2 0 0 0 2
     Technika obchodu a spotrebiteľská výchova 1 1 0 0 2
     Vzdelávacia oblasť: Praktická príprava
     Aplikovaná ekonómia 0 0 3 3 6
     Podnikanie v cestovnom ruchu 0 2 0 0 2
     Ekonomické cvičenia 0 0 3 3 6
     Aplikovaná informatika 0 0 2 2 4
     Administratíva v praxi 2 2 2 0 6
     Tvorba podnikateľského plánu 0 0 0 2 2
     Spolu 34 34 34 34 136