• 6425 K kaderník-vizážista

    • Školský vzdelávací program: 

     Kozmeticko - vizážistické služby pre odbor 6425 K kaderník-vizážista

      

     Po ukončení štúdia žiak získava vysvedčenie o maturitnej skúške.

      

      

     Učebný plán pre študijný odbor 6425 K kaderník-vizážista

     Predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu
     Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
     Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 4 13
     Anglický jazyk 3 3 3 4 13
     Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
     Etická výchova / Náboženská výchova 1 1 0 0 2
     Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
     Chémia 1 1 0 0 2
     Biológia 1 0 0 0 1
     Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
     Dejepis 1 1 0 0 2
     Občianska náuka 1 1 1 0 3
     Vzdelávacia oblasť:  Matematika a práca s informáciami
     Matematika 1 1 1 1 4
     Informatika 1 1 0 0 2
     Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
     Telesná a športová výchova 2 2 1 1 6
     Vzdelávacia oblasť: Odborné vzdelávanie
     Ekonomika 2 2 2 2 8
     Manažment a marketing 0 0 1 1 2
     Účtovníctvo 0 0 1 1 2
     Administratíva a korešpondencia 0 0 1 0 1
     Svet práce 0 0 0 1 1
     Zdravoveda 0 1 1 1 3
     Kadernícka technológia 1 1 1 1 4
     Kozmetická technológia 1 1 0 0 2
     Materiály 1 1 1 1 4
     Estetická a výtvarná príprava 1 1 0 0 2
     Psychológia 1 0 0 0 1
     Spoločenská komunikácia 0 0 1 0 1
     Vzdelávacia oblasť: Praktická príprava
     Odborný výcvik 12 14 14 14 54
     Cvičenia z kaderníckej technológie 0 0 1 1 2
     Cvičenia z kozmetickej technológie 0 0 1 1 2
     Spolu 34 35 34 34 137