• 6444 K čašník servírka

    • Školský vzdelávací program:

     Gastronomické služby pre študijný odbor 6444 K čašník servírka

     Absolvent študijného odboru čašník servírka je vo svojej špecializácii pripravený založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti   spoločného stravovania, ako aj uplatniť sa v podnikoch  poskytujúcich tieto služby.

     Absolvent dosiahol široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním. Vie komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, má dobré vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, dobrú vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave.

     Absolvent získal zručnosti spojené s jednoduchou a zložitou obsluhou hostí, dokončovaním jedál pred zrakom hosťa a pripravovaním tabúľ na slávnostné príležitosti. Pozná suroviny, polotovary, nápoje a technológiu ich výroby, pripravuje miešané nápoje a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Ovláda predpisy HCCP, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, zásady organizácie prevádzky, zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke. Má poznatky o osobitostiach národných kuchýň, o alternatívnych spôsoboch stravovania, osobitostiach dietetickej výživy, o zásadách zostavovania jedálneho a nápojového lístka. Pozná základné ekonomické zákonitosti s možnosťou ich využitia v praxi. Ovláda činnosti spojené s ekonomickým poradenstvom a účtovníctvom. Vie vybavovať písomnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou s použitím informačno-komunikačných technológií.

     Po ukončení štúdia žiak získava vysvedčenie o maturitnej skúške.

      

     Učebný plán pre študijný odbor 6444 K čašník servírka - duálne vzdelávanie

     Predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu
     Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
     Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
     Anglický jazyk 3 3 3 3 12
     Vzdelávacia oblasť: Človek, hodnoty a spoločnosť
     Etická výchova/Náboženská výchova 1 1 0 0 2
     Dejepis 0 0 1 0 1
     Občianska náuka 0 1 0 0 1
     Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
     Chémia 0,5 0,5 0,5 0,5 2
     Vzdelávacia oblasť:  Matematika a práca s informáciami
     Matematika 1,5 1,5 1,5 1,5 6
     Informatika 1 0 0 0 1
     Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
     Telesná a športová výchova 1 1 1 1 4
     Vzdelávacia oblasť: Odborné vzdelávanie
     Ekonomika 2 2 2 2 8
     Svet práce 0 0 0 0,5 0,5
     Manažment a marketing 0 0 1 1 2
     Účtovníctvo 0 0 1,5 1 2,5
     Administratíva a korešpondencia 0 1 0,5 0 1,5
     Spoločenská komunikácia 1 0 0 0 1
     Potraviny a výživa 0 1 0,5 1 2,5
     Technológia 2 0 0 0 2
     Náuka o nápojoch 0 0 0 1 1
     Technika obsluhy a služieb 2 2 1,5 1 6,5
     Aplikovaná informatika 0 0 0 1 1
     Vzdelávacia oblasť: Praktická príprava
     Odborný výcvik 15 17,5 17,5 17,5 67,5
     Spolu 33 34,5 34,5 35 137