• Premiestnenie tried z 3. poschodia

     • Od pondelka (05.10.2020) prebehne rekonštrukcia (výmena) okien na našej škole. Postupná výmena začne od 3. poschodia. Na základe danej situácie sme nútení premiestniť triedy nasledovne:

       

      II.C - z kmeňovej učebne č. 303 na učebňu č. 209

      II.B - z kmeňovej učebne č. 304 na učebňu č. 106

      II.ND - z kmeňovej učebne č. 306 na učebňu č. 208

      IV.C - z kmeňovej učebne č. 308 na učebňu č. 103

      I.ND - z kmeňovej učebne č. 209 na učebňu č. 210

     • Otvorenie školského roka 2020/2021 - organizácia a podmienky

     • Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že  otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. septembra 2020 o 8.30 hodine v jednotlivých triedach v budove školy nasledovne:

      I.A – učebňa 3

      I.B – učebňa 104

      I.C – učebňa 303

      II.A – učebňa 207

      II.B – učebňa 106

      II.C – učebňa 304

      III.A – učebňa 203

      III.B – učebňa 105

      III.C – učebňa 4

      IV.A – učebňa 205

      IV.C – učebňa 308

      I.ND – učebňa 209

      II.ND – učebňa 306


      Nástup žiakov do školy bude od 7.30 do 8.00 hod. Žiadame žiakov, aby sa nezhromažďovali  pred budovou školy, ale plynule v rozostupoch vstupovali do budovy školy.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.

      Do budovy školy vstupuje žiak s ochranným rúškom.. Dodržiava minimálne 2 metrové odstupy. Pri vstupe si denzifikuje ruky. (R – O – R). Žiak nosí rúško  vo všetkých vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy a pracoviska praktického vyučovania do odvolania.

      Pri vstupe bude všetkým žiakom meraná teplota. Ak bude vstupujúcemu žiakovi pri prvom meraní nameraná teplota 37 – 37,5 st.C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak bude pri druhom meraní žiakovi nameraná teplota 37 – 37,5 st. C, zopakuje sa ešte jedno meranie po 5 minútach. Ak bude  stále telesná teplota žiaka viac ako 37,2 st. C, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak pôjde o plnoletého žiaka, žiakovi nebude umožnené stúpiť do školy. Ak pôjde o neplnoletého žiaka, žiak si nasadí rúško a bude izolovaný v izolačnej miestnosti a následne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne.

      Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá žiak pedagogickému dozoru čestné prehlásenie – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (príloha č. 1). Bez uvedeného čestného prehlásenie nebude umožnený vstup žiakovi do budovy školy.

      Pri každom prerušení dochádzky žiaka  do školy v trvaní viac ako 3 dni, predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (príloha č. 2).

      Každý žiak je povinný mať každý deň v škole, alebo na pracovisku praktického vyučovania:

      • dve rúška (jedno náhradné , ktoré musí mať pri sebe v prípade potreby)
      • papierové jednorazové vreckovky

      Zoznamy tried a žiakov prvých ročníkov budú zverejnené na informačnej tabuli vo vestibule  školy.

      Po otvorení školského roka budú žiakom podané informácie ohľadne organizácie školského roka.

      Upozornenie pre študentov externého štúdia študijného odboru podnikanie v remeslách a službách (trieda I. NE a II. NE):  vyučovanie sa začína dňa 3.9.2020 o 13.00 hodine v nasledovných učebniach:

         I.NE  -  učebňa 103
         II.NE - učebňa 106

      Teší sa na Vás kolektív pedagógov a pracovníkov školy.


      Príloha č. 1 - Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka (DOCX)
      Príloha č. 1 - Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka (PDF)

      Príloha č. 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (DOCX)
      Príloha č. 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (PDF)


     • Exkurzia "Piešťany očami zahraničných turistov"

     • Tradične sme odštartovali farebnú jeseň exkurziou "Piešťany očami zahraničných turistov". Exkurzie sa zúčastnili žiaci maturitného ročníka IV.A triedy, ktorí si mali možnosť overiť svoje praktické znalosti anglického jazyka a maturitnej témy Towns and places (My hometown) priamo v centre Piešťan. Súčasťou exkurzie bola prednáška v anglickom jazyku o histórii Piešťan a piešťanských kúpeľov. Samotné fakty a zaujímavosti o tomto významnom kúpeľnom meste sú potrebné k zvládnutiu ústnej maturitnej skúšky z anglického jazyka. Exkurziu študentov sprevádzali vyučujúci anglického jazyka Mgr. Andrea Karšayová a Mgr. Andrea Florková.

     • Informácia pre žiakov - otváranie škôl

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany oznamuje žiakom školy, že škola sa od 22.6.2020 v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR otvorí pre potreby odovzdávania učebníc a vysvedčení a na preskúšanie tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

      Žiaci jednotlivých tried prídu do školy odovzdať učebnice, kľúče, uvoľniť skrinky a zaplatiť 2,-€ za škody a vyrovnať si všetky svoje záväzky nasledovne :


      22. 06. 2020 - I.A učebňa č. 207

      23.06.2020 - I.C, učebňa č. 209

      23.06.2020 - I.ND, učebňa č. 210

      24.06.2020 - II.A, učebňa č. 106

      24.06.2020 - III.C, učebňa č. 308

      25.06.2020 - II.C, učebňa č. 105

      25.06.2020 - I.NE, učebňa č. 103

      25.06.2020 - III.A, učebňa č. 205

      26.06.2020 - I.B, učebňa č. 306

      26.06.2020 - II.B, učebňa č. 104


      Uvedené učebne je potrebné na prázdniny zanechať bez akýchkoľvek kníh, zošitov, pomôcok , osobných vecí a to vrátane katedry.

      Žiaci prídu do školy len v deň odovzdávania kníh (podľa harmonogramu), 29. 06. 2020 na pracovisko a 30. 06. 2020 do školy pre vysvedčenie, prípadne na prezenčné preskúšanie, ak im bude odsúhlasené na pedagogickej rade 22.6.2020

      Prezenčne skúšky žiakov za 2. polrok školského roku 2019/2020 sa uskutočnia v dňoch 23. 6. – 26.6.2020. Termíny určí skúšajúci po dohode s triednym učiteľom.

      Stretnutie žiakov v triede je o 8.00 hod. Vstup do budovy je povolený len s rúškom a pri vstupe je potrebné si dezinfikovať ruky.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. V prípade príznakov akejkoľvek choroby kontaktujte svojho triedneho učiteľa a dohodnite si náhradný termín.

      Pri nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá žiak písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie . Písomné vyhlásenie je v prílohe tohto oznamu.


      Vyhlásenie rodiča (DOCX)

      Vyhlásenie rodiča (PDF)

     • Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

     • Vážení rodičia,

      aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.

      Je to veľmi jednoduché, zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk, známka Vám bude doručená domov.

      S platným preukazom bude môcť vaše dieťa:

      1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
      2. využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
      3. uplatniť si nárok na špeciálny ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
      4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
      5. využívať až 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz
     • Informácia k prijímaciemu konaniu

     • Vážení rodičia,

      záujemcom o štúdium bude na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške, resp. oznámenú telefonicky škole zaslaný kód Vášho dieťaťa, pod ktorým je zverejnený výsledok prijímacieho konania. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke školy (O škole/Prijímacie konanie) a na vchodových dverách školy 22.5.2020 najneskôr do 13.00 hodiny.

      A) Informácia pre zákonných zástupcov prijatých uchádzačov:

      Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania dostanú zákonní zástupcovia poštou. Po doručení rozhodnutia o prijatí Vás prosíme čo najskôr potvrdiť záujem o štúdium vyplnením „Záväzného potvrdenia o nastúpení / nenastúpení dieťaťa na štúdium“, ktoré Vám bude zaslané v prílohe rozhodnutia. Potvrdenie je potrebné zaslať do školy podpísané a oskenované e-mailom na adresu: zssmojmir@zupa-tt.sk, poštou na adresu školy, alebo osobne do 4.júna 2020. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole (4.júna musí byť potvrdenie v škole).

      B) Informácia pre zákonných zástupcov neprijatých uchádzačov:

      Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania dostanú zákonní zástupcovia poštou aj e-mailom. Na základe skúsenosti z predchádzajúcich rokov je pravdepodobné, že sa bude poradie prijatých uchádzačov posúvať z dôvodu, že prijatí uchádzači nastúpia na inú školu, na ktorej mali 2. prihlášku. Z uvedeného dôvodu má zákonný zástupca uchádzača možnosť odvolať sa v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (t.j. od prevzatia mailovej komunikácie, ktorou mu bolo zaslané naskenované rozhodnutie). Odvolanie musí obsahovať údaje oboch zákonných zástupcov. Odvolanie je potrebné zaslať do školy podpísané a oskenované e-mailom na adresu: zssmojmir@zupa-tt.sk, poštou na adresu školy, alebo osobne čo najskôr. V prílohe e-mailu Vám bude zaslaný vzor odvolania.

      Otázky ohľadne  prijímacieho konania môžete volať riaditeľke školy na t.č.: 0905 761 992 hod., resp. zaslať e-mailom na adresu: zalesakova.anna@zupa-tt.sk

     • Upozornenie pre žiakov a rodičov

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Vedenie SOŠ OaS Piešťany a pedagogickí zamestnanci Vás žiadajú, aby ste si skontrolovali hodnotenie z jednotlivých predmetov za 3. štvrťrok školského roka 2019/2020 v elektronickej žiackej knižke. Žiadame Vás, aby ste dbali na plnenie úloh, ktoré vyučujúci jednotlivých predmetov zadávajú a na dodržiavanie termínov.

      Zároveň Vám oznamujeme, že v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie a rozhodnutím riaditeľky školy budú všetky predmety okrem predmetov telesná a športová príprava, náboženská výchova a etická výchova hodnotené známkou. Bližšie informácie ohľadne hodnotenia žiakov sú uvedené vo vnútornom pokyne „Hodnotenie žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020“ zo dňa 16.4.2020 zverejneného na stránke školy.

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA DO ODVOLANIA!!!

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v rámci opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu rozhodol o prerušení vyučovania na školách od 30. marca 2020 do odvolania.

      Počas prerušenia vyučovania budú učitelia a majstri odbornej výchovy zasielať pokyny žiakom na štúdium elektronickou formou, najmä prostredníctvom Edupage.

      V najbližších dňoch bude k dispozícii stránka: www.ucimenadialku.sk, kde nájdu pedagogickí zamestnanci, žiaci aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

      Vyzývam pedagogických, odborných zamestnancov a žiakov školy, aby spolu komunikovali a snažili sa vzájomne si pomôcť.

      Informácia pre žiakov končiacich štúdium maturitnou skúškou (triedy IV.A, IV.B, II.ND, II.NE):

      • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS v riadnom aj náhradnom termíne sa v školskom roku 2019/2020 ruší.
      • Ústna forma internej časti MS sa uskutoční do dvoch týždňov po obnovení vyučovania, najneskôr do 30.6.2020.
      • Termín praktickej časti odbornej zložky MS zatiaľ nebol bližšie špecifikovaný. O podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať.
      • Odovzdanie podnikateľských plánov pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky ( triedy II. ND a II. NE) sa stanovuje na 17. apríla 2020 do 12.00 hod. Podnikateľské plány je potrebné odovzdať iba v elektronickej verzii na mailovú adresu školy: zssmojmir@zupa-tt.sk . Názov súboru je: meno žiaka a trieda.

      Informácia pre žiakov končiacich štúdium záverečnou skúškou (triedy III.B a IV.C):

      • Termín záverečnej skúšky zatiaľ nebol bližšie špecifikovaný. O podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať

      Prihlášky na štúdium na strednú školu pre školský rok 2020/2021 je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30.júna 2020.

      Milí zamestnanci a žiaci, chráňte si svoje zdravie, dodržujte prijaté opatrenia a určite spolu túto ťažkú situáciu zvládneme.

      V Piešťanoch 25.3.2020

      Ing. Anna Zálešáková
      riaditeľka školy

     • Aktualizované usmernenie - Prerušenie vyučovania

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu v dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

      prerušuje vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 27.marca 2020.


      V čase prerušenia vyučovania riaditeľka školy nariaďuje žiakom samoštúdium. Každý žiak je povinný v rámci podmienok a možností sledovať elektronickú komunikáciu s pedagógmi školy cez stránku EduPage, cez ktorú môžu byť žiakom poskytnuté študijné materiály, prípadne zadávané úlohy a testy.

      Žiakom maturitných ročníkov nariaďujem opakovať si prebrané učivo, nakoľko termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa presunul nasledovne:

      31. marca 2020 - slovenský jazyk a literatúra

      1. apríla 2020 - anglický jazyk a nemecký jazyk,

      čo je hneď po ukončení prerušenia štúdia.

      Odovzdanie podnikateľských plánov pre praktickú maturitnú skúšku ( triedy II. ND a II. NE) sa presúva na 3. apríla 2020 do 15.00 hod.

      Skúšky v náhradnom termíne za I. polrok školského roka 2019/2020, ktoré boli presunuté na obdobie prerušenia vyučovania sa presúvajú na prvú polovicu apríla. Presné termíny budú zverejnené po ukončení prerušenia vyučovania.

      Všetky ostatné termíny v 2. polroku školského roka 2019/2020 (praktická MS, komisionálne skúšky žiakov s IUP za 2. pokrok, akademický týždeň, ústne maturitné skúšky, záverečné skúšky) budú zverejnené po ukončení prerušenia vyučovania.

      Pre ďalšie informácie sledujte stránku školy.
       

      V Piešťanoch 13.3.2020

      Ing. Anna Zálešáková
      riaditeľka školy

     • Prerušenie vyučovania

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prijal Trnavský samosprávny kraj preventívne opatrenie, na základe ktorého sa prerušuje vyučovanie a uzatvárajú sa všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK pre žiakov na obdobie od 10. marca 2020 do 13. marca 2020.

      Na základe vyššie uvedeného budú všetky formy štúdia v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany (denná aj externá) na obdobie od 10. marca do 13. marca 2020 prerušené a vyučovanie sa nebude uskutočňovať ani v škole. Zároveň budú zatvorené aj pracoviská školy - reštaurácia Semafor A. Hlinku 53 a kaderníctvo a kozmetika na Žilinskej ceste.

      Skúšky v náhradnom termíne, ktoré boli naplánované na dni od 10. 3. do 13. 3. 2020 sa presúvajú na termín od 24. 3. do 27. 3. 2020 nasledovne:
       

      • Komisionálne skúšky z 10.3. sa presúvajú na 24. 3. 2020
      • Komisionálne skúšky z 11.3. sa presúvajú na 25. 3. 2020
      • Komisionálne skúšky z 12.3. sa presúvajú na 26. 3. 2020
      • Komisionálne skúšky z 13.3. sa presúvajú na 27. 3. 2020

      V piatok t.j. 13.3.2020 TTSK prehodnotí situáciu a rozhodne o ďalšom postupe. Pre prípadné nové informácie sledujte stránku školy.

      V Piešťanoch 9.3.2020

      Ing. Anna Zálešáková
      riaditeľka školy

     • Sme majstrami okresu SŠ v stolnom tenise

     • Za účasti piatich stredných škôl sa dňa 26.2.2020 uskutočnili majstrovstvá okresu družstiev chlapcov v stolnom tenise. Vynikajúci úspech dosiahlo naše družstvo v zložení D. Brenessel, P. Letko, D. Ludwig a F. Miškech. Postupne zvíťazili nad SPŠE 3:1, SOŠT 3:1, Gymnáziom Pierra Coubertina v Piešťanoch 3:1 a Gymnáziom Vrbové 3:2.

      So štyrmi výhrami a žiadnou prehrou sa stali suverénnymi víťazmi celého turnaja a zabezpečili si postup na Majstrovstvá kraja. Najlepším hráčom celého turnaja s bilanciou 8 výhier žiadna prehra sa stal D. Brenessel. Ďalšími 4 výhrami k celkovému nášmu víťazstvu dopomohli P. Letko a D. Ludwig (obidvaja po dve víťazstvá).

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

     • Exkurzia Volkswagen Slovakia, a. s.

     • Dňa 12.02.2020 sa žiaci prvého ročníka nadstavbového štúdia v rámci predmetu odborná prax zúčastnili exkurzie vo výrobnom závode Volkswagen Slovakia, a. s.

      Hneď v úvode návštevy sa študenti dozvedeli množstvo informácii o histórii závodu, o zavádzaní nových technologických postupov a inovácií vo výrobe až po konečné produkty, ktoré sa konštruujú v závode. Závod patrí k najväčším slovenským zamestnávateľom a k najväčším exportérom v Slovenskej republike. Bratislavský závod je zároveň jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou.

      Počas exkurzie sa študenti dozvedeli podrobné informácie o výrobe komponentov do automobilov, technologických procesoch, nových materiálov a kompletizácii automobilov. Odborný personál študentov previedol cez kombináciu troch hál – lisovňu, karosáreň a agregátnu halu. Študentov zaujala dokonale riadená logistická sieť s príznačným názvom „just in time“, ktorá zabezpečuje dodanie dielov vždy načas a „just in sequence“, ktorá zabezpečuje dodanie dielov podľa chronologického usporiadania v rámci montážneho procesu.

     • Strieborné medaily pre našich bedmintonistov

     • Dňa 4.2.2020 sa uskutočnili za účasti piatich stredných škôl z nášho okresu MO v bedmintone žiakov SŠ. Našu školu reprezentovali žiaci D. Brenessel I.A, M. Blaško IV.C a P. Svetlák III.C.

      Po veľmi dobrých výkonoch vyhrali prvé tri zápasy. Postupne porazili SOŠT Piešťany 3:0, SPŠE Piešťany 2:1 a Gymnázium Vrbové 2:1. V poslednom rozhodujúcom zápase o prvé miesto podľahli družstvu Gymnázium P.C. Piešťany 0:3.

      V konečnej tabuľke obsadili vynikajúce druhé miesto. Blahoželáme.

       

      Konečné poradie:

      1. Gymnázium P.C. Piešťany

      2. SOŠ OaS Piešťany

      3. Gymnázium Vrbové

      4. SPŠE Piešťany

      5. SOŠ T Piešťany

     • Opäť sme bodovali

     • Dňa 24.01.2020 sa uskutočnila súťaž 6. ročník MASTER CUP 77 2020 v Bratislave v rámci podujatia Danubius Gastro. Súťaž zorganizovala Škola barmana. Našu školu na barmanskej súťaži reprezentovala Jessika Kovačiková z triedy III.A, ktorú pripravovala Ing. Alexandra Rössler - učiteľka odborných predmetov.

      Súťaž pozostávala z prípravy miešaného nápoja, ktorého povinnou ingredienciou bola vodka Goral Master. Jessika sa „premiešala“ až do finále a získala hodnotné ocenenie - Za najchutnejší nápoj zo všetkých pripravených. Zároveň s najlepším nápojom vyhrala aj cenu pre celú svoju triedu - odbornú exkurziu do destilérky Gas Familia so sídlom v Starej Ľubovni. Súťaže sa zúčastnilo 17 študentov z celého Slovenska.

      Ďakujeme Jessike za vzornú reprezentáciu školy.