• PRERUŠENIE VYUČOVANIA

     • Oznamujeme žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa

      p r e r u š u j e   vyučovanie na stredných školách od 12.10.2020 do odvolania.

      Od 12.10.2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie, ktoré sa týka teoretického vyučovania aj odborného výcviku. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu s dodržaním striedania týždňov na teóriu a prax. Žiaci budú kontaktovaní jednotlivými vyučujúcimi prostredníctvom Edupage.

      V pondelok (12.10.2020) zverejníme harmonogram na prevzatie učebníc zo skriniek v škole , resp. pracovného oblečenia a pomôcok zo skriniek na pracoviskách školy. Na pracoviská zamestnávateľov žiaci vstupujú do dohode s jednotlivými zamestnávateľmi.

      Pre aktuálne informácie sledujte webovú stránku školy a Edupage.

      Prajem všetkým pevné zdravie a veľa síl.

      Ing. Anna Zálešáková, riaditeľka školy

     • Karanténne opatrenie

     • Milí žiaci,

      Na základe rozhodnutia RUVZ Trnava je niektorým pedagogickým zamestnancom nariadená domáca izolácia v termíne od 12.10.2020 do 16.10.2020 z dôvodu pozitívneho prípadu COVID-19 u jedného pedagogického zamestnanca školy.

      Z uvedeného dôvodu žiaci na teoretickom vyučovaní prechádzajú v termíne od 12.10.2020 do 16.10.2020 na dištančný spôsob výučby podľa platného rozvrhu hodín na daný týždeň. (Žiaci sa učia v domácom prostredí a učitelia im sprostredkúvajú učivo zo školy, prípadne z domu).

      Žiaci, ktorí v týždni od 12.10.2020 do 16.10.2020 majú byť na odbornom výcviku, riadne na odborný výcvik nastúpia podľa platného harmonogramu na danom pracovisku.

      Vedenie školy dôrazne žiada žiakov a ich zákonných zástupcov aby dôsledne sledovali svoj zdravotný stav a v prípade výskytu ochorenia COVID-19 telefonicky kontaktovali svojho lekára.

      Dištančné vzdelávanie sa v týždni od 12.10.2020 do 16.10.2020 týka týchto tried:

      • I.A
      • I.B - streda, štvrtok, piatok
      • I.C
      • II.B - pondelok, utorok, streda
      • III.A
      • III.C
      • I.ND
      • II.ND
      • Externé štúdium: I.NE, II.NE

      Spolu to zvládneme.

      Vaša Mojmírka.

     • Povinnosti zákonného zástupcu v šk. r. 2020/2021

     • Povinnosti zákonného zástupcu v šk. r. 2020/2021 s ohľadom na covid-19:

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021,
      • predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (DOCX, PDF). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný,
      • v prípade, že u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.


      Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (DOCX)
      Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (PDF)

     • Premiestnenie tried z 3. poschodia

     • Od pondelka (05.10.2020) prebehne rekonštrukcia (výmena) okien na našej škole. Postupná výmena začne od 3. poschodia. Na základe danej situácie sme nútení premiestniť triedy nasledovne:

       

      II.C - z kmeňovej učebne č. 303 na učebňu č. 209

      II.B - z kmeňovej učebne č. 304 na učebňu č. 106

      II.ND - z kmeňovej učebne č. 306 na učebňu č. 208

      IV.C - z kmeňovej učebne č. 308 na učebňu č. 103

      I.ND - z kmeňovej učebne č. 209 na učebňu č. 210