• Informácia pre žiakov - otváranie škôl

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany oznamuje žiakom školy, že škola sa od 22.6.2020 v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR otvorí pre potreby odovzdávania učebníc a vysvedčení a na preskúšanie tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

      Žiaci jednotlivých tried prídu do školy odovzdať učebnice, kľúče, uvoľniť skrinky a zaplatiť 2,-€ za škody a vyrovnať si všetky svoje záväzky nasledovne :


      22. 06. 2020 - I.A učebňa č. 207

      23.06.2020 - I.C, učebňa č. 209

      23.06.2020 - I.ND, učebňa č. 210

      24.06.2020 - II.A, učebňa č. 106

      24.06.2020 - III.C, učebňa č. 308

      25.06.2020 - II.C, učebňa č. 105

      25.06.2020 - I.NE, učebňa č. 103

      25.06.2020 - III.A, učebňa č. 205

      26.06.2020 - I.B, učebňa č. 306

      26.06.2020 - II.B, učebňa č. 104


      Uvedené učebne je potrebné na prázdniny zanechať bez akýchkoľvek kníh, zošitov, pomôcok , osobných vecí a to vrátane katedry.

      Žiaci prídu do školy len v deň odovzdávania kníh (podľa harmonogramu), 29. 06. 2020 na pracovisko a 30. 06. 2020 do školy pre vysvedčenie, prípadne na prezenčné preskúšanie, ak im bude odsúhlasené na pedagogickej rade 22.6.2020

      Prezenčne skúšky žiakov za 2. polrok školského roku 2019/2020 sa uskutočnia v dňoch 23. 6. – 26.6.2020. Termíny určí skúšajúci po dohode s triednym učiteľom.

      Stretnutie žiakov v triede je o 8.00 hod. Vstup do budovy je povolený len s rúškom a pri vstupe je potrebné si dezinfikovať ruky.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. V prípade príznakov akejkoľvek choroby kontaktujte svojho triedneho učiteľa a dohodnite si náhradný termín.

      Pri nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá žiak písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie . Písomné vyhlásenie je v prílohe tohto oznamu.


      Vyhlásenie rodiča (DOCX)

      Vyhlásenie rodiča (PDF)