• PRERUŠENIE VYUČOVANIA DO ODVOLANIA!!!

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v rámci opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu rozhodol o prerušení vyučovania na školách od 30. marca 2020 do odvolania.

      Počas prerušenia vyučovania budú učitelia a majstri odbornej výchovy zasielať pokyny žiakom na štúdium elektronickou formou, najmä prostredníctvom Edupage.

      V najbližších dňoch bude k dispozícii stránka: www.ucimenadialku.sk, kde nájdu pedagogickí zamestnanci, žiaci aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

      Vyzývam pedagogických, odborných zamestnancov a žiakov školy, aby spolu komunikovali a snažili sa vzájomne si pomôcť.

      Informácia pre žiakov končiacich štúdium maturitnou skúškou (triedy IV.A, IV.B, II.ND, II.NE):

      • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS v riadnom aj náhradnom termíne sa v školskom roku 2019/2020 ruší.
      • Ústna forma internej časti MS sa uskutoční do dvoch týždňov po obnovení vyučovania, najneskôr do 30.6.2020.
      • Termín praktickej časti odbornej zložky MS zatiaľ nebol bližšie špecifikovaný. O podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať.
      • Odovzdanie podnikateľských plánov pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky ( triedy II. ND a II. NE) sa stanovuje na 17. apríla 2020 do 12.00 hod. Podnikateľské plány je potrebné odovzdať iba v elektronickej verzii na mailovú adresu školy: zssmojmir@zupa-tt.sk . Názov súboru je: meno žiaka a trieda.

      Informácia pre žiakov končiacich štúdium záverečnou skúškou (triedy III.B a IV.C):

      • Termín záverečnej skúšky zatiaľ nebol bližšie špecifikovaný. O podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať

      Prihlášky na štúdium na strednú školu pre školský rok 2020/2021 je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30.júna 2020.

      Milí zamestnanci a žiaci, chráňte si svoje zdravie, dodržujte prijaté opatrenia a určite spolu túto ťažkú situáciu zvládneme.

      V Piešťanoch 25.3.2020

      Ing. Anna Zálešáková
      riaditeľka školy

     • Aktualizované usmernenie - Prerušenie vyučovania

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu v dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

      prerušuje vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 27.marca 2020.


      V čase prerušenia vyučovania riaditeľka školy nariaďuje žiakom samoštúdium. Každý žiak je povinný v rámci podmienok a možností sledovať elektronickú komunikáciu s pedagógmi školy cez stránku EduPage, cez ktorú môžu byť žiakom poskytnuté študijné materiály, prípadne zadávané úlohy a testy.

      Žiakom maturitných ročníkov nariaďujem opakovať si prebrané učivo, nakoľko termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa presunul nasledovne:

      31. marca 2020 - slovenský jazyk a literatúra

      1. apríla 2020 - anglický jazyk a nemecký jazyk,

      čo je hneď po ukončení prerušenia štúdia.

      Odovzdanie podnikateľských plánov pre praktickú maturitnú skúšku ( triedy II. ND a II. NE) sa presúva na 3. apríla 2020 do 15.00 hod.

      Skúšky v náhradnom termíne za I. polrok školského roka 2019/2020, ktoré boli presunuté na obdobie prerušenia vyučovania sa presúvajú na prvú polovicu apríla. Presné termíny budú zverejnené po ukončení prerušenia vyučovania.

      Všetky ostatné termíny v 2. polroku školského roka 2019/2020 (praktická MS, komisionálne skúšky žiakov s IUP za 2. pokrok, akademický týždeň, ústne maturitné skúšky, záverečné skúšky) budú zverejnené po ukončení prerušenia vyučovania.

      Pre ďalšie informácie sledujte stránku školy.
       

      V Piešťanoch 13.3.2020

      Ing. Anna Zálešáková
      riaditeľka školy

     • Prerušenie vyučovania

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prijal Trnavský samosprávny kraj preventívne opatrenie, na základe ktorého sa prerušuje vyučovanie a uzatvárajú sa všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK pre žiakov na obdobie od 10. marca 2020 do 13. marca 2020.

      Na základe vyššie uvedeného budú všetky formy štúdia v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany (denná aj externá) na obdobie od 10. marca do 13. marca 2020 prerušené a vyučovanie sa nebude uskutočňovať ani v škole. Zároveň budú zatvorené aj pracoviská školy - reštaurácia Semafor A. Hlinku 53 a kaderníctvo a kozmetika na Žilinskej ceste.

      Skúšky v náhradnom termíne, ktoré boli naplánované na dni od 10. 3. do 13. 3. 2020 sa presúvajú na termín od 24. 3. do 27. 3. 2020 nasledovne:
       

      • Komisionálne skúšky z 10.3. sa presúvajú na 24. 3. 2020
      • Komisionálne skúšky z 11.3. sa presúvajú na 25. 3. 2020
      • Komisionálne skúšky z 12.3. sa presúvajú na 26. 3. 2020
      • Komisionálne skúšky z 13.3. sa presúvajú na 27. 3. 2020

      V piatok t.j. 13.3.2020 TTSK prehodnotí situáciu a rozhodne o ďalšom postupe. Pre prípadné nové informácie sledujte stránku školy.

      V Piešťanoch 9.3.2020

      Ing. Anna Zálešáková
      riaditeľka školy