• Voľné miesta pre neprijatých deviatakov

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 15. mája 2019 v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla, že na škole sa bude organizovať 2. kolo prijímacieho konania dňa 18. 6. 2019 v nasledujúcich učebných a študijných odboroch:
       

      1. Študijné odbory končiace maturitnou skúškou:
       • 6444 K čašník servírka – 10 voľných miest
       • 6445 K kuchár – 7 voľných miest
       • 6446 K kozmetik – 2 voľné miesta
       • 6425 K kaderník vizážista - 1 voľné miesto
      2. Učebné odbory končiace záverečnou skúškou s výučným listom:
       • 6444 H čašník servírka – 2 voľné miesta
       • 6462 H barbier– 6 voľných miest
       • 2964 H cukrár  – 4 voľné miesta

      Žiaci, ktorí sa prihlásia do študijných odborov, budú konať 18. 6. 2019 prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

      Žiaci, ktorí sa prihlásia do učebných odborov, budú prijatí bez prijímacej skúšky.

      Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť do školy v čo najkratšom termíne, najneskôr do 5.6. 2019.

       

     • „Mojmírka“ začala novú tradíciu

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb na Mojmírovej ulici v Piešťanoch v spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpeľmi a Zuckmann Villou v Piešťanoch zorganizovala dňa 21. mája 2019 súťaž zručnosti v gastronomických odboroch pod názvom Gastro štafeta. Súťažiace družstvá tvorili dvojice žiakov z odborov cukrár, kuchár a čašník servírka. Ich úlohou bolo v čo najkratšom časovom limite zvládnuť prekážkovú dráhu s potrebným inventárom, surovinami, jedlom a nápojmi a pritom preukázať profesijné zručnosti vo svojom odbore. Žiaci museli dokazovať aj svoju obratnosť a fyzickú zdatnosť, ktoré sú v daných profesiách nevyhnutné.

      Súťaž otvoril generálny riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Andreas Schuster, ktorý účastníkov nielen privítal, ale povedal im aj o svojich profesionálnych začiatkoch, ktoré sa tiež spájali s gastronómiou.

      Koordinátorom tohto podujatia v rámci projektu Gastro štafeta bolo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré doporučilo tento projekt našej škole v rámci podpory duálneho vzdelávania.

      Ďakujeme vedeniu Slovenských liečebných kúpeľov za možnosť zorganizovať na ich pôde prvý ročník tejto vydarenej súťaže. Sme presvedčení, že sa stane tradičným podujatím našej školy.

     • Boli sme v Múzeu holokaustu

     • Dňa 27. mája 2019 sa žiaci tried I.C, III.C a I.ND zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Sprievodcovia pútavo priblížili životné príbehy obetí pracovného a koncentračného tábora, ktoré v ňom boli násilne umiestnené. Súčasťou múzea je stála expozícia, v ktorej sú zverejnené dobové dokumenty, fotografie a predmety.

      Návšteva múzea nie je síce príjemným zážitkom, ale je varovaním pre všetky generácie, aby sa podobné násilie už nikdy neopakovalo.

     • Zbierka „Úsmev ako dar“

     • Dňa 17.5.2019 sa žiačky III.A triedy odboru škola podnikania: Alexandra Orviská, Nikoleta Cerovská a Klaudia Bangová zúčastnili peňažnej zbierky: Deň úsmevov. Túto zbierku už po 17 krát organizuje Občianske združenie Úsmev ako dar a prebieha v období od 12.5. – do 25.5.2019.

      Naše žiačky si zvolili termín 17.5.2019 a nasledovnú trasu:

      • Zbierku začali na našej škole, kde za príspevky od žiakov a pracovníkov školy rozdávali veselé nálepky a milý úsmev.
      • Ďalej ich kroky smerovali do hotela Harmonia na Banke, kde vedenie hotela malo kladný postoj ku zbierke, nakoľko jedna zo žiačok tam v minulosti pracovala. Hostia a aj zamestnanci hotela radi prispeli.
      • Na záver sa naše dobrovoľníčky prešli po pešej zóne, cez Kolonádový most prešli na Kúpeľný ostrov a celkom na záver navštívili miestnu tržnicu.

      Na záver môžeme hodnotiť, že zbierka bola úspešná a teší nás, že sme mnohým ľuďom vyčarili úsmev na tvári.

     • Likvidačné valné zhromaždenie EG JA Firmy

     • Dňa 14.05.2019 o 08:00 h sa konalo na učebni č.106 likvidačné valné zhromaždenie našej EG JA firmy. Predstavenstvo EG JA Firmy postupne predstavilo akcionárom výročnú správu, v ktorej zhodnotili svoju podnikateľskú činnosť. Akcionári, ktorí sa ho zúčastnili, odsúhlasili navrhované rozdelenie zisku. Keďže sme dosiahli kladný výsledok hospodárenia z našej podnikateľskej činnosti, navrhli sme akcionárom dividendy vo výške 0,60 € na akciu. V priebehu mesiaca jún vyplatíme všetkým akcionárom menovitú hodnotu akcie spolu s dvidendou.

      Všetkým  akcionárom ďakujeme za podporenie našej firmy.

     • Tatranský kuchár

     • Dňa 3. mája sa konala na Štrbskom plese v hoteli Slalom gastronomická súťaž vo varení naživo. Organizátori súťaže určili základné suroviny - prepelicu, šafran a smrekové výhonky. Na túto súťaž sa pripravovali dvaja žiaci: Medea Hubinská z I. ND triedy a Matúš Košút z II.A triedy. V silnej konkurencii žiačka Hubinská získala 2. miesto a žiak  Košút si odniesol  veľa nových skúseností, odborných rád a diplom za účasť.

      Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

     • Trendy barový čašník 2019

     • Dňa 03.05.2019 sa uskutočnila v Púchove súťaž Trendy barový čašník. Našu školu na súťaži reprezentovali žiačky 3. ročníka - Nikola Slováčková a Michaela Paulovičová - odbor čašník servírka. Súťaž bola zložená z dvoch disciplín - príprava kávy a miešanie cocktailov. Obidve sa umiestnili v striebornom pásme na druhom mieste s rovnakým počtom bodov.

      Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.