• Barmani súťažili v Trnave

     • V Trnave sa dňa 16.11.2018 konal 6.ročník barmanskej súťaže o „Putovný pohár župana TTSK“. Našu školu na súťaži reprezentovala Jessika Kovačiková z II.A triedy. Jessika súťažila v troch disciplínach – v miešaní 3 after dinner drinkov, v miešaní 3 soft drinkov a v otváraní fľaše sektu a jeho servisu v čo najkratšom čase. Hoci sa naša žiačka neumiestnila na prvých troch miestach pre víťazov,  vyslúžila si viacero ústnych ocenení od porotcov a hodnotiacich komisárov.

      Ďakujeme Jessike za vzornú reprezentáciu našej školy na súťaži, kde bola najmladšou súťažiacou.

     • Imatrikulácie 2018

     • Dňa 14.11.2018 sa konali Imatrikulácie prvákov. Organizácie sa ujala III.A trieda odbor škola podnikania v rámci predmetu aplikovaná ekonómia. O 11.30 sa pred telocvičňou zhromaždili postupne všetky 3 prvácke triedy so svojimi triednymi učiteľkami:

      I.A – p. RNDr. Alena Sestrienková
      I.B – p. Ing. Magdaléna Pavlíková
      I.C. – p. Mgr. Mária Bednárová

      Imatrikulácie sa niesli v rytme 80 rokov minulého storočia. Moderátorkami imatrikulácií boli Andrea Knoblochová a Nikoleta  Cerovská. Imatrikulácie otvorila pani riaditeľka slávnostným príhovorom a zápisom do kroniky imatrikulácií. Nasledoval samotný imatrikulačný akt, kedy študenti prešli vstupnou imatrikulačnou bránou a následne im boli odovzdané náramky s menami a diplomy spolu so sladkosťami. Program pokračoval jednotlivými disciplínami, ktoré boli odmenené potleskom, sladkosťami a dobrou náladou. Na záver študenti jednohlasne zopakovali po moderátorkách študentskú prísahu a potom sa mohli občerstviť chutným obloženým chlebíčkom a sladkými fornetami.

     • Valné zhromaždenie EG JA Firmy

     • Dňa 8.11. 2018 sa konalo Valné zhromaždenie Enterprice Girls, EG JA Firmy na učebni č.106 počas štvrtej vyučovacej hodiny. Žiaci si pripravili podnikateľský plán, stanovy firmy, zápisnicu z valného zhromaždenia, power-pointovú prezentáciu. Každá členka predstavenstva sa prihovorila prítomným akcionárom a hosťom so svojim príhovorom, v ktorom opísala povinnosti v jednotlivých oddeleniach. Prezidentka predstavila predmet činnosti EG JA Firmy. Viceprezidentka financií oboznámila prítomných s  ekonomickou časťou podnikateľského plánu. Akcionári jednohlasne schválili podnikateľský plán.

      Na záver pani riaditeľka zaželala JA Firme veľa podnikateľských úspechov. Následne, po valnom zhromaždení bola firma zaregistrovaná v simulovanom obchodnom registri, na web stránke: ae.jaslovensko.sk/firma/obchodný register.

      Našou prvou akciou, ktorá nás čaká sú Imatrikulácie prvákov, vianočná výstava a vianočný futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy.