• Deň otvorených dverí

     • Srdečne pozývame záujemcov o štúdium v školskom roku 2018/2019 - žiakov, ich zákonných zástupcov ako aj výchovných poradcov na

      Deň otvorených dverí,

      ktorý sa uskutoční dňa

      6. 2. 2018 od 10.00 hod do 15.00 hod

      v budove školy, kde poskytneme všetky informácie týkajúce sa štúdia na našej škole. Zároveň si môžete pozrieť aj praktické ukážky zručností našich žiakov v jednotlivých odboroch štúdia.
       

      V školskom roku 2018/2019 otvárame denné štúdium pre absolventov základných škôl:
       

      1. 4 - ročné študijné odbory končiace maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie aj výučný list)
       • 6425 K kaderník - vizážista
       • 6444 K čašník servírka
       • 6445 K kuchár
       • 6446 K kozmetik
      2. 4 - ročný učebný dvoj- odbor končiaci záverečnou skúškou (výučný list)
       • 2977 H cukrár kuchár
      3. 3 - ročné odbory končiace záverečnou skúškou (výučný list)
       • 6444 H čašník servírka
       • 6445 H kuchár
       • 6456 H kaderník

      Prijímacie konanie do študijných odborov je na základe prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
      Prijímacie konanie do učebných odborov je bez prijímacej skúšky do naplnenia plánovaného počtu žiakov. 

      Príď medzi nás, možno si práve u nás vyberieš svoje budúce povolanie!

      Ak sa chceš vzdelávať a zároveň mať štipendium, istotu prvého zamestnania po škole a iné benefity, môžeš študovať v systéme duálneho vzdelávania v odboroch:

      • 2977 H cukrár kuchár
      • 6444 K čašník servírka, 6444 H čašník servírka
      • 6445 K kuchár, 6445 H kuchár

       

     • Futbalový turnaj

     • Študentská JA Firma Apis Una pripravila pre žiakov našej školy futbalový turnaj o „Putovný pohár riaditeľky školy“. Dňa 13. 12. 2017 súperili  medzi  sebou triedy  I.B, II.B, III.B, III.C, II.D, IV.A. O týždeň neskôr  sa  stretli vo vzájomných zápasoch chlapci z tried I.A, I.C, II.A, III.E, IV.B, IV.C. Zo všetkých zúčastnených tímov nakoniec vyhrali „tí najlepší“ a to študenti triedy IV.A. Víťazov čakali pekné ceny. 

      Chlapcom ďakujeme a prajeme ešte veľa takýchto skvelých turnajov.

     • Barmanský kurz 2017

     • V dňoch 11.12 - 14.12.2017 sa konal na našej škole Barmanský kurz. Viedli ho p. Szabo a p. Vincze, ktorí sú zástupcami Slovenskej barmanskej asociácie.

      Kurzu sa zúčastnili žiaci tretích a štvrtých ročníkov z odboru čašník a kuchár. Všetci úspešne zvládli záverečnú písomnú, ústnu aj praktickú skúšku a získali certifikát.

      Účastníkom kurzu srdečne blahoželáme !

    • Súťaž mladých ekonómov v Tvrdošíne
     • Súťaž mladých ekonómov v Tvrdošíne

     • V dňoch 12. – 13. decembra 2017 sa zúčastnili naši žiaci 4. ročníka, študijného odboru škola podnikania, Nikola Drobná a Michal Klatt, celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v študijnom odbore obchodná akadémia.

      Súřaž usporiadala SPŠ, OA v Tvrdošíne a garantom súřaže bola Slovenská obchodná a priemyselná komora.

      Súťaž pozostávala z písomnej odbornej praktickej časti v účtovníctve, z e-learningového testu (z ekonomiky, práva, geografie, komunikácie a informácií týkajúcich sa predsedeníctva SR v Rade EÚ. V poslednej časti súřaže, žiaci prezentovali svoju školu v anglickom jazyku.
      Žiaci pracovali ako tím a úspešne obstáli v silnej konkurencii a vo všetkých častiach súťaže.

      Obidvom súťažiacim srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy.